< Cofnij

SONATA BIS 12 i MAESTRO 14 - wewnętrzny termin UMP na składanie wniosków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruszyły kolejne edycje konkursów MAESTRO i SONATA BIS, w których można składać wnioski o finansowa-nie pionierskich projektów z zakresu badań podstawowych oraz projektów mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego. Do rozdania jest 140 mln zł.

Adresatami ogłoszonego właśnie konkursu MAESTRO 14 są doświadczeni naukowcy, którzy planują prze-prowadzić ważne dla rozwoju nauki badania, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może zostać osoba mająca co najmniej stopień naukowy doktora, która w okresie ostatnich 10 lat kierowała bądź kieruje przynajmniej dwoma projektami badawczymi wyłonionymi w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Ponadto ubiegający się o mistrzowski grant badacz musi posiadać w swoim dorobku minimum pięć publikacji w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych.

W konkursie SONATA BIS 12 finansowane są projekty, których celem jest utworzenie nowego zespołu badawczego. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i przedstawi wykaz od jednej do dziesięciu najważniejszych prac własnych, opublikowanych lub przyjętych do druku w ciągu ostatniej dekady.

W systemie OSF są już dostępne formularze wniosków dla ww. konkursów.

 

Szczegóły dotyczące dokumentacji konkursowej można znaleźć klikając w poniższe linki:

SONATA BIS 12: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis12

MAESTRO 14: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro14

 

Instrukcja przygotowania wniosku w systemie OSF jest dostępna tutaj https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/instrukcje

Dane jednostki niezbędne do wypełnienia wniosku znajdują się w tym miejscu.

 

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją ze szkolenia NCN dla wnioskodawców, które odbyło się 04.04.2022 r.

 

Termin wysłania wniosków do NCN za pośrednictwem systemu elektronicznego OSF upływa 15 września 2022 r. o godz. 16:00. 

Termin wewnętrzny UMP na przyjmowanie dokumentów do podpisu p. prof. dr hab. Michała Nowickiego – Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą został wyznaczony na dzień 12. września 2022r. 

Złożenie wniosku w Dziale Nauki, Pozyskiwania Grantów i Współpracy Międzynarodowej po 12. września 2022 roku może skutkować niezłożeniem wniosku w NCN przez UMP.

 

Procedura składania wniosków w Dziale Nauki, Pozyskiwania Grantów i Współpracy Międzynarodowej:

 1. Kierownik projektu kontaktuje się mailowo/telefonicznie z pracownikiem Działu Nauki (dane poniżej) i informuje o przygotowaniach do złożenia wniosku w wybranych przez siebie konkursie.
 2. Kierownik projektu dodaje w OSF pracownika Działu Nauki jako redaktora pomocniczego (loginy pracowników Działu Nauki poniżej).
 3. Kierownik projektu informuje mailowo pracownika Działu Nauki o ukończeniu prac nad wnioskiem.
 4. Pracownik Działu Nauki, jako redaktor pomocniczy w OSF, weryfikuje wniosek pod względem formalnym, uzupełnia brakujące dane, koryguje błędne dane formalne, sprawdza kosztorys i przekazuje mailowo ewentualne uwagi do wniosku.
 5. Po ustaleniu ostatecznej wersji wniosku, pracownik Działu Nauki informuje Kierownika projektu o możliwości zablokowania wniosku w OSF i konieczności przysłania pliku pn. "Potwierdzenie złożenia wniosku przez Kierownika Jednostki" na adres mailowy pracownika Działu Nauki.
 6. Pracownik Działu Nauki przekazuje ww. potwierdzenie do podpisu elektronicznego Panu prof. dr hab. Michałowi Nowickiemu, Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.
 7. Po otrzymaniu potwierdzenia podpisanego elektronicznie przez Pana prof. dr hab. Michała Nowickiego, Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, pracownik Działu Nakuki przesyła je do Kierownika projektu.
 8. Kierownik Projektu załącza w OSF:
  • potwierdzenie podpisane elektronicznie przez Pana prof. dr hab. Michała Nowickiego, Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą;
  • potwierdzenie złożenia wniosku przez Kierownika Projektu podpisane przez siebie elektronicznie lub odręcznie (skan);
  • pełnomocnictwo dla Pana prof. dr hab. Michała Nowickiego, Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (skan) otrzymane od pracownika Działu Nauki.
 1. Kierownik projektu wysyła wniosek do NCN przez OSF.

 

Pracownicy Działu Nauki są do Państwa dyspozycji na każdym etapie przygotowywania wniosku. Zachęcamy do kontaktów mailowych/telefonicznych.

 

Wsparciem administracyjnym zajmują się:

mgr Aleksandra Lewandowska
e-mail: a.lewandowska@ump.edu.pl
tel.: 61 854 60 33
login w OSF: a.lewandowska@ump.edu.pl (zarejestrowany użytkownik OSF)

mgr Paula Chwiej
e-mail: pchwiej@ump.edu.pl
tel.: 61 854 62 94
login w OSF: PaulaChwiej (zarejestrowany użytkownik OSF)