< Cofnij

Dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uzyskał dotację z Unii Europejskiej na projekt  „Kierunek na UMP - program dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji”

Zadania:

 1. Program wsparcia procesu modyfikacji programów studiów kierunków objętych wsparciem w odpowiedzi na wymagania rynku pracy oraz oczekiwań otoczenia społeczno- gospodarczego. – moduł ogólny
 2. Program wsparcia ścieżki kształcenia i kariery studentów - moduł ogólny
 3. Program wsparcia psychologicznego dla studentów wspieranych kierunków – moduł ogólny
 4. Integracja systemów informatycznych wspierających proces kształcenia - moduł ogólny
 5. Program zajęć wyrównujących wiedzę i kompetencje w tym społeczne studentów - moduł ogólny
 6. Program podnoszenia komp. ekspertów kadry UMP wspieranych kierunków - moduł ogólny
 7. Program podnoszenia komp. kadry UMP wspieranych kierunków - moduł ogólny
 8. Lekarski – moduł kierunkowy
 9. Farmacja – moduł kierunkowy
 10. Analityka medyczna – moduł kierunkowy
 11. Biotechnologia - moduł kierunkowy
 12. Zdrowie publiczne – moduł kierunkowy
 13. Pielęgniarstwo – moduł kierunkowy
 14. Terapia zajęciowa – moduł kierunkowy
 15. Protetyka słuchu -moduł kierunkowy

 

Grupy docelowe:

Uczestnikami projektu będą studenci kierunków objętych wsparciem w projekcie oraz Kadra akademicka zaangażowana w realizację procesu kształcenia na tych kierunkach.

 

Cele:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności kierunków UMP: lekarski, farmacja, analityka medyczna, kosmetologia, zdrowie publiczne, pielęgniarstwo, biotechnologia, terapia zajęciowa, optometria, protetyka słuchu, ratownictwo na rynku usług edukacyjnych poprzez rozwój kompetencji 1055 studentów (802K-76%) i 255(153K-60%) pracowników kadry UMP wspieranych kierunków w latach 2024-2029.

 

Cele szczegółowe:

 1. Dostosowanie programów kształcenia wspieranych kierunków do wymagań pracodawców poprzez wprowadzenie zmian standardu i efektów kształcenia w zakresie elementów praktycznych.
 2. Wzrost kompetencji 1055 (802K) studentów poprzez udział w szkoleniach, stażach, wizytach studyjnych i kursach odpowiadających potrzebom gospodarki oraz z zakresu zielonej i cyfrowej transformacji.
 3. Zmniejszenie zjawiska przedwczesnego kończenia nauki przez studentów 1055(802K) studentów poprzez udział w zajęciach wyrównawczych i działaniach przybliżających tematykę i program studiów i wsparciu psychologicznym.
 4. Zwiększenie kompetencji 255(153K) pracowników kadry UMP wspieranych kierunków poprzez udział w szkoleniach, wizytach studyjnych, stażach i konferencjach z zakresu nowoczesnych metod kształcenia, kompetencji merytorycznych, cyfrowych oraz rozwoju świadomości i umiejętności na rzecz zielonej transformacji

Rezultaty:

1) Zmodyfikowane programy kształcenia o elementy praktyczne, nabywanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

2) Studenci zdobędą praktyczne kompetencje oczekiwane przez pracodawców, co zwiększy ich konkurencyjność na rynku pracy.

3) Program wprowadzający do kształcenia i działań wyrównawczych zmniejszą u studentów zjawisko przedwczesnej rezygnacji ze ścieżki kształcenia.

4) Kadra UMP poszerzy kompetencje umożliwiające prowadzenie dydaktyki opartej na wyższej jakości i efektywności procesu dydaktycznego z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia, kompetencji merytoryczne, cyfrowe i umiejętności na rzecz zielonej transformacji

 

Wartość projektu: 12 166 290,95 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 10 039 623,29 zł

Nr umowy o finansowanie projektu: FERS.01.05-IP.08-0357/23-00

hasztagi: #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

UMP informuje o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub  Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”. Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby  fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

1) poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki  Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub adres Instytucji Pośredniczącej: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa,

2) skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Narodowego  Centrum Badań i Rozwoju.