< Cofnij

Konkurs na stanowisko post-doc w projekcie NCN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych poszukuje osoby na stanowisko post-doc w grancie NCN nr 2017/25/B/NZ5/02783 na okres 12 miesięcy (z potencjalną możliwością kontynuacji pracy w Klinice). Okres ten może być skrócony i dopasowany do kandydata w razie potrzeby. Minimalny okres zatrudnienia to 6 m-cy.

Projekt skupia się na znaczeniu metylacji w leukocytach u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit w kontekście leczenia azatiopryną. Stosowane metody obejmują oznaczanie m.in. metylomu (mikromacierz EPIC), transkryptomu (całkowity, metodą sekwencjonowania), parametrów klinicznych. Planowany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: styczeń 2022 r.

Zachęcamy do składania ofert. Zależy nam na znalezieniu nowego członka zespołu.

Oferta skierowana jest do osób proaktywnych, które gotowe są wnieść na podstawie własnego doświadczenia naukowego oryginalny wkład do interdyscyplinarnego projektu i działalności zespołu. Zespół Kliniki budują osoby o różnym wykształceniu, w tym biotechnologowie, diagności, dietetycy, farmaceuci, lekarze, pielęgniarki i technicy, którzy przyczyniają się do publikowania ok. 60 prac z IF rocznie. Więcej o Klinice: http://pedgastro.ump.edu.pl/

Zadania obejmują m.in.:

- analizę danych NGS i pochodzących z mikromacierzy – jeśli są takie kompetencje

- interpretację wyników, korelację wyników molekularnych i klinicznych - samodzielną i w obrębie zespołu interdyscyplinarnego

- poszerzanie warsztatu odpowiednio do zlecanych zadań; wykonywanie innych zleconych prac zgodnie z obecnie posiadanymi umiejętnościami i kompetencjami

- analizę literatury i opracowywanie raportów, manuskryptów przedstawiających wyniki prac.

Wymagania:

-  stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (z uwzględnieniem przerw określonych w definicji stanowiska typu post-doc zawartej w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich;  Załącznik nr 4 do uchwały Rady NCN nr 29/2017 z dnia 9 marca 2017 r.), tj. nie wcześniej niż w 2016 r.

Oczekiwane cechy i umiejętności:

- doświadczenie w zakresie NGS, mikromacierzy, bioinformatyki, biotechnologii, medycyny (istnieje możliwość dopasowania części zadań do posiadanego doświadczenia)

- umiejętność efektywnej i życzliwej pracy zespołowej, rzetelność, terminowość i dobre zdolności komunikacyjne

- znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (weryfikowane przy rozmowie kwalifikacyjnej)

- zdolność samodzielnego inicjowania i przeprowadzania projektów badawczych od pomysłu do publikacji, przynajmniej w dyscyplinie własnej

- umiejętność obsługi komputera, niezbędnych w pracy naukowej programów; umiejętność analizy statystycznej lub bogate doświadczenie laboratoryjne

- mile widziane pierwsze autorstwo artykułów naukowych w czasopismach z IF.

Na stanowisku jw. może być zatrudniona tylko osoba, która w okresie pobierania wynagrodzenia z projektu nie pobiera innego wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN oraz która w okresie pobierania wynagrodzenia z projektu nie pobiera innego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

- CV naukowe (z odpowiednią klauzulą RODO)

- dane kontaktowe

- list motywacyjny

- dane do dwóch osób mogących udzielić rekomendacji

- kserokopie dyplomów.

 

Warunki wynagrodzenia korzystne (maksymalne według reguł projektu).

 

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Fredry 10  (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

 Klauzula Informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Fredry 10.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@ump.edu.pl

Dane osobowe zawarte w CV, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 28.02.2023 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń:

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, pracodawca zastrzega sobie możliwość zaproszenia kandydata na dodatkową rozmowę kwalifikacyjną (możliwość formy zdalnej). Ogłoszeniodawca nie odsyła ofert nadesłanych pocztą.

Dokumenty należy przesłać na adres pedgastro@skp.ump.edu.pl do dnia 05.02.2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do dnia 20.02.2023 r.

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod powyższym e-mailem.

Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty. Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.