< Cofnij

Zostań Ekspretem ABM!

Agencja Badań Medycznych zachęca do składania aplikacji do Bazy Ekspertów ABM.

 

Kandydatem na Eksperta może być osoba, która:

1) korzysta z pełni praw publicznych;

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

3) nie jest skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) posiada:

a) co najmniej wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu i udokumentowane, co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze badań klinicznych lub

b) co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu (lub wyższy stopień/tytuł naukowy) lub

c) co najmniej wykształcenie wyższe (uzyskany tytuł co najmniej mgr, mgr inż. lub równoważny) w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub nauk inżynieryjno-technicznych lub nauk społecznych, w szczególności w dyscyplinie ekonomii i finansów i nauk prawnych

d) udokumentowane co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze naukowym, gospodarczym lub finansowym.

 

Pełna dokumentacja dot. naboru znajduje się pod linkiem:

https://www.abm.gov.pl/pl/konkursy/zostan-ekspertem/175,Nabor-na-ekspertow-zewnetrznych-oceniajacych-pod-wzgledem-merytorycznym-wnioski-.html