Ewaluacja 2021

Kalkulator ewaluacji nauki

Przewodnik po ewaluacji nauki

Zgodnie z §8 Rozporządzenia MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej oceny poziomu naukowego prowadzonej działalności naukowej w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych dokonuje się z uwzględnieniem następujących rodzajów osiągnięć naukowych:

 

- artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, zamieszczonych w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy, zwanym dalej „wykazem czasopism”;

- artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych niezamieszczonych w wykazie czasopism;

- monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie tych wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy, zwanym dalej „wykazem wydawnictw”, redakcji naukowych takich monografii i rozdziałów w takich monografiach;

- monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa niezamieszczone w wykazie wydawnictw, redakcji naukowych takich monografii i autorstwa rozdziałów w takich monografiach;

- przyznanych patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe i wyłącznych praw hodowców do odmian roślin.

 

Rozporządzenia dotyczące ewaluacji:

 

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2019/02/rozporzdzenie-ewaluacja-jakoci-dziaalnoci-naukowej.pdf

https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000135201.pdf

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1818

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000496/O/D20190496.pdf

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2019/03/ewaluacja-jakosci-dzialalnosci-naukowej-przewodnik20190305.pdf

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ewaluacja

 

 

Systemy teleinformatyczne:

 

Systemy PBN i POL-index – https://pbn.nauka.gov.pl/

Zintegrowana Sieć Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on – https://polon.nauka.gov.pl/siec-polon

ORCID – https://orcid.org/

 

 

Kryteria

 

Kryterium I – poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej

 

– artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji;

– monografie naukowe, redakcje naukowe monografii i autorstwo rozdziałów w takich monografiach;

– patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i wyłączne prawa hodowców od odmian roślin.

 

Pomocne linki:

https://www.gov.pl/web/nauka/wykaz-czasopism-naukowych-zawierajacy-historie-czasopisma-z-publikowanych-wykazow-za-lata-2013-2016

http://www.bip.nauka.gov.pl/inne2/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-18-grudnia-2019-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych.html

http://www.bip.nauka.gov.pl/inne2/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-17-grudnia-2019-r-w-sprawie-wykazu-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe.html

 

 

Kryterium II – efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych

 

– projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe finansowane w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe, a także przez NCN, NCBR oraz w ramach NPRH;

– komercjalizacja wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how;

– usługi badawcze na zlecenie podmiotów nienależących do systemu SzWiN;

 

Kryterium III – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki

 

– na podstawie opisów udowadniających związek między badaniami a funkcjonowaniem administracji, ochroną zdrowia, kulturą, itp.

 

Pomocne linki:

Research Excellence Framework  https://results.ref.ac.uk/(S(uyudr2ofl42lgkwyiciju3tz))/Results/SelectUoa

Strona zawierająca opisy wpływu zgłoszone przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego Wielkiej Brytanii. Na brytyjskim modelu ewaluacji MNiSW wzorowało się podczas opracowywania kryterium III ewaluacji, tj. wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Zachęcamy do zapoznania się z opisami wpływu (impact template & case studies). Każda dyscyplina ma obowiązek przedłożyć wymaganą liczbę opisów wpływu (nauki społeczne 4, technologia żywności i żywienia 2, nauki chemiczne 2).

Webinar https://irsw.pl/wplyw-spoleczny-materialy-z-webinaru/