Dział Nauki, Pozyskiwania Grantów i Współpracy Międzynarodowej

Dział Nauki, Pozyskiwania Grantów i Współpracy Międzynarodowej
ul. Fredry 10
61-701 Poznań

Kierownik Działu
mgr Karolina Michalak
tel.: 61 854-60-54
e-mail: karolinamichalak@ump.edu.pl

mgr Aleksandra Lewandowska
tel. 61 854-60-33
e-mail:  a.lewandowska@ump.edu.pl

mgr Paulina Kobelska
tel.: 61 854-61-04
e-mail: pkobelska@ump.edu.pl

mgr Marta Krueger

tel. 61 854 60 41

e-mail: mkrueger@ump.edu.pl

mgr Monika Jarosławska

tel. 61 854 62 94

e-mail: mjaroslawska@ump.edu.pl

mgr Patrycja Makowska

tel.: 61 854-60-33
e-mail: makowska@ump.edu.pl
(urlop wychowawczy)


Sekcja ds. Współpracy Międzynarodowej

Kierownik Sekcji
mgr Bożena Raducha
tel. 61 854-60-36
e-mail: braducha@ump.edu.pl

mgr Małgorzata Piórkowska
tel. 61 854-62-50
e-mail: mpiorkow@ump.edu.pl

mgr Magdalena Rolska
tel. 61 854-60-34
e-mail: mrolska@ump.edu.pl

 
Zakres obowiązków
Dział Nauki, Pozyskiwania Grantów i Współpracy Międzynarodowej


Sekcja Nauki i Pozyskiwania Grantów:

1) inicjuje, wspiera i konsultuje działania jednostek organizacyjnych Uczelni w zakresie wyboru zadań badawczych, rozwojowych i inwestycyjnych, przygotowywanych do realizacji przy współudziale środków krajowych i funduszy zagranicznych;

2) inicjuje i koordynuje międzyuczelnianą współpracę badawczą w obszarze nauki;

3) wspiera pracowników, doktorantów i studentów Uczelni na etapie planowania i opracowywania projektów w obszarze nauki, w szczególności przygotowania wniosków aplikacyjnych;

4) nadzoruje i koordynuje prawidłowe przygotowanie projektów ogłaszanych przez instytucje krajowe oraz zagraniczne;

5) przygotowuje wnioski aplikacyjne dla projektów rozwojowych i inwestycyjnych, w tym w szczególności finansowanych ze środków UE;

6) przygotowuje niezbędne informacje potrzebne w procesie pisania wniosków;

7) pomaga w uzyskaniu wymaganych załączników (m.in. pełnomocnictwo, statut, dokumenty założycielskie, informacja nt. VAT, bilans zysków i strat);

8) przygotowuje i sprawdza kalkulacje i kosztorysy prac badawczych i projektów;

9) prowadzi rejestr planów, wniosków oraz projektów badawczych realizowanych w Uczelni;

10) przedstawia do zatwierdzenia przez Rektora harmonogram działań, zadania i koszty przewidziane do realizacji w ramach projektów współfinansowanych z krajowych i zagranicznych środków (po stosownej konsultacji z Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą);

11) organizuje proces wewnętrznych, eksperckich merytorycznych recenzji koncepcji i wniosków o dofinansowanie projektów w obszarze nauki

12) prowadzi obsługę Rady Nauki Uczelni;

13) prowadzi dokumentację dotyczącą nadawania tytułu doktora honoris causa;

14) prowadzi dokumentację związaną z planem podziału dotacji na działalność statutową;

15) prowadzi sprawy z zakresu przyznawania nauczycielom akademickim stypendiów

doktorskich;

16) potwierdza realizację projektów w ramach dokumentacji dotyczącej awansu naukowego;

17) koordynuje nabory wewnętrzne i składanie wniosków o nagrody naukowe m.in. MZ,

Prezesa Rady Ministrów, PAN;

18) prowadzi administracyjnie realizację umów dotyczących upowszechniania nauki finansowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki ;

19) prowadzi rejestr:

  1. a) umów zawieranych przez Uczelnię z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz umów ze stypendystami dotyczących przyznawania wybitnym naukowcom stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższe[1]go i nauki,
  2. b) wniosków oraz umów stypendiów doktorskich ETIUDA z Narodowego Centrum Nauki, stypendiów START z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,
  3. c) wniosków o dofinansowanie konferencji naukowych organizowanych przez jednostki Uczelni;

20) współpracuje z Działem Realizacji Projektów i Zespołem ds. Sprzedaży;

21) zarządza własnością intelektualną Uczelni, w tym:

  1. a) udziela wsparcia w zakresie ochrony prawnej i patentowej dóbr intelektualnych Uczelni,
  2. b) tworzy bazy danych o wynikach prac naukowych i ochronie patentowej;

22) koordynuje działania podejmowane w Uczelni w zakresie komercjalizacji wyników badań, w tym:

  1. a) opracowuje regulamin ochrony własności intelektualnej Uczelni,
  2. b) opracowuje regulamin komercjalizacji badań;

23) dokonuje oceny możliwości komercjalizacji powstałych w Uczelni wyników badań;

24) prowadzi nadzór nad podejmowaną współpracą z podmiotami gospodarczymi i ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi;

25) prowadzi poszukiwania funduszy na ww. zadania - współpracuje z jednostkami Uczelni oraz z instytucjami pośredniczącymi i finansującymi ww. zadania.


Sekcja Współpracy Międzynarodowej:

1) uczestniczy w koordynacji programów naukowo-dydaktycznych Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego/EOG oraz innych projektów krajowych i za[1]granicznych o wymiarze międzynarodowym;

2) uczestniczy w działaniach związanych z udziałem pracowników naukowych Uczelni w programach międzynarodowych;

3) przygotowuje oraz udziela szczegółowych i bieżących informacji na temat współpracy międzynarodowej;  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

4) udziela technicznej pomocy w uzupełnianiu wniosków o finansowanie i współfinansowanie współpracy zagranicznej oraz w przygotowywaniu sprawozdań;

5) udziela pomocy w poszukiwaniu partnerów zagranicznych;

6) prowadzi dokumentację dotyczącą zawierania i realizacji umów międzynarodowych;

7) prowadzi sprawy zagranicznych wyjazdów pracowników, doktorantów i studentów Uczelni;

8) prowadzi procedurę udzielania długoterminowych urlopów naukowych związanych

z wyjazdami zagranicznymi pracowników Uczelni;

9) prowadzi sprawy dotyczące przyjazdu zagranicznych gości oraz organizuje i obsługuje ich pobyty na Uczelni;

10) zbiera wnioski o nadanie statusu profesora wizytującego, przedstawia do decyzji władz Uczelni oraz obsługuje przyjazdy i pobyty nominowanych;

11) kompletuje materiały do planów współpracy i umów z ośrodkami zagranicznymi;

12) prowadzi sprawy administracyjne związane ze szkoleniem podyplomowym cudzoziemców;

13) prowadzi obsługę administracyjną Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą;

14) prowadzi obsługę administracyjną programu Erasmus we współpracy z Uczelnianym

Centrum Obsługi Studentów w zakresie spraw studentów wyjeżdżających;

15) prowadzi poza granicami promocję Uczelni poprzez udział w wydarzeniach zagranicznych oraz przygotowuje materiały promocyjno-informacyjne;

16) koordynuje blokady środków na poszczególnych budżetach na potrzeby delegacji zagranicznych.