Projekty zrealizowane (Unia Europejska)

"Uzyskanie w kraju i za granicą ochrony prawnej oraz komercjalizacja wynalazku dotyczącego nowych pochodnych IV rz soli amoniowych oraz metod ich otrzymywania"
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 - wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.2 - wsparcie ochrony prawnej własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R.

UDA-POIG.01.03.02-30-007/10
Ośrodek Przetwarzania Informacji
Innowacyjna Gospodarka
Wartość projektu: 116 178,00 PLN
Termin realizacji: 01.01.2011 r. do 30.06.2015 r.
"Stilbeny o wysokiej aktywności chemoprewencyjnej i cytostatycznej - wsparcie ochrony patentowej i komercjalizacja wynalazku"
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 - wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.2 - wsparcie ochrony prawnej własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R.

UDA-POIG.01.03.02-30-080/10
Ośrodek Przetwarzania Informacji
Innowacyjna Gospodarka
Wartość projektu: 176 770,45 PLN
Termin realizacji: 01.10.2011r do 31.03.2015 r.
POMOST "Role of tumor derived exosomes (TEX) in induction of immune suppression through the adenosinergic pathway in overian cancer"
Projekt badawczy realizowany w ramach programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 

POMOST/2011-3/10
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Innowacyjna Gospodarka
Całkowita wartość projektu: 500 000,00 PLN
Część projektowa: 398 000,00 PLN
Część stypendialna: 102 000,00 PLN 
Termin realizacji: 01.11.2011 do 31.10.2014 r.
Laureat projektu: dr n. med. Marta Szajnik-Szczepański
TEAM "Predicting adverse clinical outcomes in patients with implanted defibrillating devices"
TEAM/2009-4/4
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Innowacyjna Gospodarka
Całkowita wartość projektu: 1 520 000,00 PLN
Część projektowa: 721 000,00 PLN
Część stypendialna: 799 000,00 PLN
Termin realizacji: 01.03.2010r do 28.02.2014 r.
Laureat projektu: dr hab. Przemysław Guzik
WELCOME "Role of KAP1 and KRAB Zinc Finger Proteins in Epignetic Mechanisms Involved in Reprogramming and Self-Renewal of Induced Pluripotent Stem cells"
WELCOME/2010-3/3
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Innowacyjna Gospodarka
Wartość projektu: 4 954 000,00 PLN
Termin realizacji: 01.11.2010 do 30.06.2015 r.
Laureat projektu: dr n. med. Maciej Wiznerowicz
VENTURES "Opracowania pierwszej doustnej, pediatrycznej formulacji farmaceutycznej zawierającej analog karbapenemu"
Ventures/2011-8/7
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Innowacyjna Gospodarka
Wartość projektu: 79 000,00 PLN
Umowa realizowana od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2013 r.
Laureat projektu: Magdalena Paczkowska
"Uniwersyteckie Centrum Biologii Medycznej w Poznaniu"
Projekt realizowany w ramach programu Infrastruktura i Środowisko, finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jego głównym celem jest: 
- rozbudowa bazy lokalowej Uniwersytetu Medycznego i wyposażenie jej w nowoczesną aparaturę badawczą,
- optymalne wykorzystanie dotychczasowej infrastruktury Uczelni,
- zwiększenie oferty dydaktycznej i jej uelastycznienie,
- zwiększenie dostępności i poprawa jakości kształcenia.

Projekt architektoniczny przewiduje docelowo realizację trzech segmentów budynku (skrzydła A, B i C)
Powierzchnia użytkowa trzech segmentów: 15.927.90 m kw.
Wartość projektu: 67.750.209,01 PLN
Wartość dofinansowania: 52 932 247,81 PLN
Termin realizacji projektu został przedłużony do 31.01.2014 r.

Inwestycja jest oddana do użytku, w ramach zajęć dydaktycznych od początku roku akademickiego 2013/2014 przeprowadzane są wykłady i seminaria dla studentów wszystkich wydziałów i kierunków.
"Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców"

Projekt realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Wartość projektu: 19 247 483,91 PLN
Współfinansowanie programu zapewnione przez Ministra Zdrowia
Partnerzy: Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Akademia Medyczna we Wrocławiu
Ramy czasowe realizacji programu: 01.07.2012 r. - 31.12.2016 r.

Celem programu jest zmniejszenie nasilenia i częstotliwości występowania choroby próchnicowej zębów u małych dzieci w wieku do 5 lat. W ramach programu realizowana będzie edukacja prozdrowotna i profilaktyka stomatologiczna chorób jamy ustnej, obejmująca
także kampanię informacyjną w zakresie: wykonywania zabiegów higienicznych w jamie ustnej u dzieci, promowania zasad właściwego sposobu żywienia wraz z dbałością o konsystencję pokarmów oraz zwalczania szkodliwych nawyków i dysfunkcji.

» Więcej informacji o projekcie

"Rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych Katedry Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu dla potrzeb nowego kierunku studiów 2 stopnia Protetyka słuchu"

UDA-RPWP.05.1.0-30-001/14

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości kształcenia na oferowanych dotychczas i nowo otwartym kierunku studiów 2 stopnia „Protetyka Słuchu”, nawiązującego do potrzeb regionalnego rynku pracy. 

Bezpośrednim rezultatem będzie wzrost "liczby studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów" (48 studentów - osiągnięty 2015 r.). 

Lokalizacja: Collegium Chemicum, ul. Grunwaldzka 6

Katedra: Katedra Biofizyki

Działania:
Projekt dotyczy działań inwestycyjnych polegających na przebudowie istniejących obiektów dydaktycznych, celem otwarcia studiów 2 stopnia Protetyka Słuchu. Integralną część stanowi wyposażenie tychże sal w sieć LAN oraz zakup pomocy dydaktycznych, które umożliwią studentowi praktykowanie w naturalnym środowisku dla wykonywanego w przyszłości zawodu. 

Pracownie dydaktyczne: dyplomowa i audiometrii obiektywnej, audiometrii , dopasowania i miernictwa, otoplastyki oraz komputerowa, będą wyposażone nie tylko w sprzęt obecnie stosowany w praktyce zawodowej, ale również w technologie dopiero wkraczające w ten obszar. Niezbędne jest bowiem wyposażenie studentów w wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą diagnostyki zmysłu słuchu jak również metod oceny urządzeń wspomagających słyszenie w zakresie zdecydowanie szerszym niż na studiach licencjackich. 

Działania projektu spełnią oczekiwania studentów, poprawią jakość kształcenia, pozwolą zwiększyć ilość studentów na prowadzonych dotychczas i nowo otwartych kierunkach. 

Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na 06.2014r. W jej zakres wchodzą: prace budowlane w poszczególnych obiektach dydaktycznych, polegające na robotach budowlanych związanych z przebudową dotychczasowych pomieszczeń dydaktycznych i wymianą istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, dostosowanie okładziny ściennej do potrzeb izolacyjności akustycznej. Prace instalacyjne, w tym dotyczące istniejącej sieci wod. – kan., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz elektrycznej i nisko-prądowej. Planuje się zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych. 

W czasie trwania projektu będą prowadzone działania promocyjno - informacyjne podnoszące kwestię udziału środków EFRR we współfinansowaniu Projektu. 

Zakończenie finansowe projektu, które poprzedzi jego audyt planuje się na 10.2014 r. 

Całkowita wartość projektu: 1 902 600,00 PLN 
Wartość dofinansowania: 1 600 000,00 PLN
Termin realizacji: 01.06.2014 r. do 31.10.2014 r.

"Uniwersytet Medyczny w Poznaniu - eUczelnia"
UDA - RPWP.02.09.02-30-002/14-00 - projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.9 Informatyzacja sektora publicznego, Schemat II Informatyzacja szkół wyższych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

Misją Projektu jest wdrożenie bezpiecznego i nowoczesnego systemu informatycznego, który będzie bazą dla docelowej infrastruktury wspierającej najważniejsze procesy Uczelni, umożliwiającego kontynuowanie jej rozwoju oraz wypełnianie statutowych zadań na najwyższym dostępnym poziomie.

Celem bezpośrednim projektu jest stworzenie warunków sprzyjających wzrostowi liczby e-usług i poprawienie jakości dotychczas świadczonych usług na rzecz społeczności akademickiej i obywateli, poprzez stworzenie warunków umożliwiających ich rozwój w kluczowych obszarach aktywności Uczelni. Celem operacyjnym są działania infrastrukturalne związane z wprowadzeniem elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności.

Projekt dotyczy adaptacji istniejącego obiektu w budynku Collegium Chmiela UMP na potrzeby nowej serwerowni oraz zakupie środków trwałych i licencji, celem wyposażenia nowej i dotychczas funkcjonującej serwerowni. 

Planuje się także uruchomienie dwóch miejsc bezprzewodowego dostępu do Internetu z usługą eduroam. Ponadto planuje się także rozbudowę laboratoriów komputerowych na potrzeby projektów e-learningowych i modyfikacje stanowisk komputerowych służących do obsługi toku studiów.

Integralną część stanowi modernizacja i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią, pod kątem aktualnych potrzeb i realizowanych zadań, zwiększenia niezawodności i poprawy efektywności, niezbędnej do świadczenia usług z zakresu e-edukacji. Działania te przyczynią się do wzrostu danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany przy wykorzystaniu technologii informacyjnej, które dotyczą podstawowych obszarów aktywności Uczelni w sferze zarządzania: strategicznego, taktycznego i operacyjnego.

Projekt ma charakter kompleksowy, realizowany jest zgodnie z aktualną koncepcją informatyzacji uczelni. Sposób realizacji projektu uwzględnia konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych i usług oraz zapewnienia ciągłości transmisji, a także możliwość rozbudowy na inne obszary, które mogą być realizowane w przyszłości.

Lokalizacja działań inwestycyjnych będzie miała miejsce w następujących przypadkach:

1. W dotychczasowej serwerowni zlokalizowanej w Centrum Kongresowo – Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu ul. Przybyszewskiego 37a. 

2. Nowa serwerownia powstanie w budynku Collegium Chmiela Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – działania inwestycyjne będą polegały na wyposażeniu pomieszczenia na potrzeby zapasowej serwerowni UMP.

Głównym celem działań inwestycyjnych jest podniesienie poziomu niezawodności świadczonych usług, zabezpieczenie dorobku cyfrowego UMP (bazy danych), jak również bilansowanie zapotrzebowania na moc obliczeniową (load balancing serwerów). W zakres prac wchodzą: prace modernizacyjne i instalacyjne związane z przystosowaniem pomieszczenia, jak również zakup sprzętu (urządzenia sieciowe, serwery, macierze dyskowe) oraz licencje (systemy operacyjne oraz programy do wirtualizacji). 

3.Uruchomienie czterech miejsc bezprzewodowego dostępu do Internetu z usługą eduroam. Planowane są miejsca między budynkami: Centrum Biologii Medycznej, Centrum Kongresowo-Dydaktycznym oraz budynkiem Stomatologii, a także obok Domu Studenckiego Aspirynka w kampusie UMP Bukowska/Przybyszewskiego, gdzie planuje się utworzenie zielonych terenów rekreacyjnych dla studentów i pracowników.

W czasie trwania projektu będą prowadzone działania promocyjno - informacyjne podnoszące kwestię udziału środków EFRR we współfinansowaniu Projektu. 

Rozpoczęcie inwestycji planuje się na luty 2015 r., a zakończenie finansowe na czerwiec 2015 r. 

Całkowita wartość projektu: 3 690 000,00 PLN 
Wartość dofinansowania: 2 550 000,00 PLN
"Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu dla potrzeb Centrum Symulacji Stomatologicznej"
UDA-RPWP.05.01.00-30-001/15 - projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Projekt pod nazwą: "Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu dla potrzeb Centrum Symulacji Stomatologicznej" ma w efekcie końcowym wpłynąć na poprawę jakości kształcenia, ale także uwzględnia standardy kształcenia dla kierunków studiów: lekarsko-dentystycznego. Standardy te implementują wymogi dotyczące kształcenia i szkolenia przygotowujące do wykonywania zawodu lekarza-dentysty określone w przepisach Unii Europejskiej. Zgodnie z rozporządzeniem wprowadzającym zmiany w systemie kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym, gdzie nacisk na praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu lekarza został położony już na etapie studiów – w szczególności poprzez wprowadzenie praktycznego nauczania w dziedzinach klinicznych. Te zmiany wynikają z trendów w opiece stomatologicznej i ich wpływu na profil lekarza dentysty w przyszłości. Symulacja medyczna mimo upływu lat nadal jest innowacyjną techniką edukacyjną obecną od wielu lat na świecie i dynamicznie rozwijającą się dziedziną kształcenia w Polsce. Nowoczesne Centrum Symulacji Stomatologicznej pozwoli na pełne realizowanie potrzeb nowoczesnych technik edukacyjnych Wydziału II Lekarsko-Stomatologicznego.

Celem operacyjnym projektu jest przebudowa obiektów infrastruktury dydaktycznej, zlokalizowanej na terenie budynku Collegium Stomatologicum w Poznaniu. W wyniku działań projektowych nastąpi Rozbudowa Wydziału Lekarskiego II o nowe pomieszczenia dydaktyczne, które dotychczas były użytkowane przez Katedrę i Zakład Technologii Postaci Leku - Wydziału Farmaceutycznego UMP. Przedmiotowym działaniom infrastrukturalnym towarzyszyć będzie wyposażenie w nowoczesny sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia. W wyniku realizacji działań uczelnia zakłada poprawę jakości kształcenia i warunków socjalnych studentów oraz kadry akademickiej na kierunkach studiów: lekarsko-dentystycznym, technik dentystyczny oraz kierunku zdrowie publiczne, specjalność: higiena dentystyczna. Jako cel strategiczny uczelnia stawia poprawę pozycji konkurencyjnej jednostki w regionie, a tym samym umocnienie pozycji województwa jako silnego ośrodka akademickiego. W ten sposób uczelnia przyczyni się do celów wskazanych dla działania 5.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, który zakłada zwiększenie dostępności i poprawę jakości kształcenia na poziomie wyższym, wzmocnienie pozycji szkół wyższych i przygotowanie ich do odegrania kluczowej roli w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki regionalnej.

W ramach wyposażenia sal zostanie utworzonych 60 stanowisk pracy dla studentów:

FANTOM TYP A - Specyfikacja wyposażenia stanowiska typ A łącznie 42 szt.

 1. System komunikacji pomiędzy stanowiskiem fantomowym studenta a wykładowcą
 2. Unit symulacyjny (fantom)
 3. Popiersie
 4. Głowa fantomowa
 5. Krzesełko
 6. Turbina
 7. Złączka turbinowa
 8. Mikrosilnik
 9. Kątnica przyspieszająca
 10. Skaler pneumatyczny
 11. System ślinociąg + ssak
 12. Monitor LCD
 13. System oceny preparacji


FANTOM TYP B - Specyfikacja wyposażenia stanowiska typ B łącznie 18 szt.

 1. System komunikacji pomiędzy stanowiskiem fantomowym studenta a wykładowcą
 2. Unit symulacyjny
 3. Lampa zabiegowa
 4. Krzesełko
 5. Głowa fantomowa
 6. Popiersie
 7. Dmuchawka
 8. Turbina
 9. Złączka turbinowa
 10. Mikrosilnik
 11. Kątnica
 12. Kątnica przyspieszająca
 13. Skaler piezoelektryczny
 14. System ślinociąg + ssak
 15. Monitor LCD 17 cali
 16. System oceny preparacji

W czasie trwania projektu będą prowadzone działania promocyjno - informacyjne podnoszące kwestię udziału środków EFRR we współfinansowaniu Projektu. 

Całkowita wartość projektu:  6 555 900,00 PLN 
Wartość dofinansowania:  3 997 500.00PLN

Rozpoczęcie inwestycji planuje się na marzec 2015 r., a zakończenie finansowe na październik 2015 r.

"Adaptacja podcienia budynku Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na potrzeby Hospicjum Palium"

UDA-RPWP.05.04.00-30-001/15 - projekt dotyczy działań inwestycyjnych polegających na zagospodarowaniu przestrzeni pod podcieniem, który powstał w trakcie wcześniejszej rozbudowy i nadbudowy budynku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, usytuowanego na os. Rusa 25a w Poznaniu. Projektuje się zabudowę parteru pod nawisem oddziału medycyny paliatywnej, a dokładniej jego łącznikiem z obrysem istniejącego budynku. W ramach inwestycji powstanie sala wykładowa przeznaczona dla 50 osób z możliwością podziału na dwie mniejsze sale seminaryjne. Zaplecze sali, to jest: pomieszczenia sanitarne oraz magazynowe. Ponadto hol wejściowy zapewniającego dostęp do sali seminaryjnej, a także przejście do istniejącej części budynku głównego na pozostałe oddziały.

Nowopowstała infrastruktura - podobnie jak już istniejąca - zostanie przekazana w nieodpłatne użytkowanie Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dla którego Wnioskodawca jest organem założycielskim. Szpital, zgodnie ze Statutem zatwierdzonym przez Senat Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Uczelni oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).

Realizacja inwestycji będzie obejmować: roboty ogólnobudowlane, roboty sanitarne (instalacja ogrzewania, wody, kanalizacji, wentylacji i klimatyzacji) oraz instalacje elektryczne. Projektowana rozbudowa stanowi poszerzenie istniejącego programu użytkowego Hospicjum Palium, które jest wyodrębnionym w działalności leczniczej Szpitala przedsiębiorstwem - jednostką lokalną w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej, dla której nie sporządza się odrębnego bilansu. Na terenie Hospicjum znajduje się siedziba Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej, która będzie realizować działania dydaktyczne w nowych pomieszczeniach powstałych w wyniku realizacji projektu. Pomieszczenia te będą nie tylko służyły studentom Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ale także wolontariuszom skupionym wokół Hospicjum Palium. Rozpoczęcie rzeczowe i finansowe inwestycji planowane jest na 07.2015r., zakończenie planuje się na 12.2015 r.

W czasie trwania projektu będą prowadzone działania promocyjno - informacyjne podnoszące kwestię udziału środków EFRR we współfinansowaniu Projektu.

Całkowita wartość projektu:  625 430,42 PLN 
Wartość dofinansowania:  469 072,81 PLN

Rozpoczęcie inwestycji planuje się na kwiecień 2015r., a zakończenie finansowe na grudzień 2015 r.

"Przetwarzanie dużych zbiorów danych w celu modelowania zależności pomiędzy budową chemiczną substancji aktywnych biologicznie a właściwościami istotnymi dla efektywności i bezpieczeństwa farmakoterapii"

Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych!” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaproponowany do realizacji projekt ma charakter interdyscyplinarny. Dyscypliną wiodącą dla niniejszego projektu są nauki farmaceutyczne.

Podmiotem projektu będą badania nad zależnościami pomiędzy budową chemiczną substancji farmaceutycznie aktywnych (ang. APIs - active pharmaceutical ingredients) a ich właściwościami fizykochemicznymi oraz efektywnością i bezpieczeństwem ich działania farmakologicznego. Do realizacji zaplanowanych badań zostaną wykorzystane metody z dziedzin:

 • chemii obliczeniowej, dające możliwość uzyskania informacji o analizowanych strukturach chemicznych na poziomie molekularnym i zależnościach pomiędzy nimi,
 • informatyki, dające możliwość implementacji algorytmów uczenia maszynowego z masowym przetwarzaniem równoległym danych, w celu zdefiniowania i przewidywania analizowanych zależności.

Celem projektu jest modelowanie zależności między strukturami chemicznymi APIs a ich właściwościami fizykochemicznymi istotnymi dla prac nad innowacyjnymi postaciami farmaceutycznymi oraz ich efektywnością i bezpieczeństwem w farmakoterapii. W efekcie realizacji głównych założeń projektu zostaną wyznaczone zależności wpływu budowy chemicznej związków o działaniu lub potencjale terapeutycznym w odniesieniu do ich właściwości:

 • istotnych z punktu widzenia prowadzenia prac rozwojowych nad postacią farmaceutyczną (rozpuszczalność, trwałość chemiczna i fizyczna, zgodność z substancjami pomocniczymi),
 • przenikalności przez modelowe układy błon biologicznych,
 • powinowactwa do wybranych punktów uchwytu (np. receptora),
 • bezpieczeństwa stosowania wyznaczonego poprzez ocenę toksyczności układowej i kancerogenności.

W ramach prac badawczych powstaną algorytmy uczenia maszynowego, zdolne do automatycznego tworzenia i optymalizacji modeli matematycznych opisujących powyższe zależności. Osiągnięcie celów projektu pozwoli na prezentację uzyskanych wyników badań na uznanych konferencjach międzynarodowych i towarzyszących im konkursach, które stanowią najważniejsze miejsca wymiany wiedzy interdyscyplinarnej w odniesieniu do synergii badań o profilu farmaceutyczno-chemiczno-informatycznym. Ufamy, iż innowacyjność i oryginalność prezentowanych metod badawczych pozwolą na zdobywanie nagród i wyróżnień w konkursach o zasięgu międzynarodowym.

Opis projektu:

Obserwowany w krajach rozwiniętych wzrostowy trend zapadalności na choroby cywilizacyjne implikuje konieczność intensyfikacji badań w obszarach projektowania nowych APIs oraz optymalizacji postaci istniejących już leków. Sprostanie wyzwaniom stawianym przed współczesną farmacją jak i przyspieszenie rozwoju nauk farmaceutycznych możliwe jest jedynie poprzez współpracę ekspertów w zespołach interdyscyplinarnych. Istotnym partnerem w pracy badawczej dla naukowców prowadzących badania nad wyżej wymienionymi aspektami są eksperci z dziedziny nauk informatycznych. Każdego dnia praca laboratoryjna generuje ogromne zbiory danych pierwotnych, o których przydatności decyduje ich analiza oraz przetworzenie pod kątem poszukiwania skorelowanych zmiennych (ang. data mining). W farmacji, istotne zastosowanie znalazły modele wiążące zbiory danych w zależności QSAR oraz QSPR (ang. Quantitative structure–activity/property relationship). Uznanie modeli matematycznych przez środowisko naukowe oraz organy regulacyjne Parlamentu Europejskiego w ramach dyrektywy REACH pozwalają sądzić, że rozwój tego typu algorytmów wskaże przyszły trend także w badaniach nad nowymi lekami.

Innowacyjność i unikalność metody modelowania zależności QSAR i QSPR proponowanej w niniejszym projekcie polega na wykorzystaniu obliczeń kwantowo-chemicznych sprzężonych z hybrydowymi algorytmami uczenia maszynowego. Istotą projektu jest nadanie algorytmom zdolności do automatycznej optymalizacji własnych parametrów oraz deskryptorów wejściowych związków bazując na ich strukturze elektronowej i atomowej (3D-QSAR). Realizację powyższych założeń zapewni sprzężenie trzech metod obliczeniowych:

 • obliczeń kwantowo-chemicznych z wykorzystaniem DFT (ang. Density Functional Theory) oraz QTAIM (ang. Quantum Theory of Atoms in Molecules),
 • algorytmów uczenia maszynowego opartych na konwolucyjnych sieciach neuronowych, posiadających zdolność samodzielnego przetworzenia danych wejściowych do postaci deskryptorów struktur chemicznych,
 • optymalizacji parametrów i architektury sieci neuronowych przez algorytm ewolucyjny.

Procedura tworzenia danego modelu będzie polegała kolejno na:

 1. optymalizacji struktur chemicznych obecnych w danym zbiorze danych z wykorzystaniem DFT oraz wyznaczenie populacji elektronowej z wykorzystaniem QTAIM,
 2. utworzenia treningowych i testowych zbiorów danych wiążących trójwymiarową informację o populacji elektronowej w cząsteczce z określoną właściwością tej cząsteczki,
 3. utworzenia modelu QSAR/QSPR poprzez uczenie maszynowe sieci neuronowych na podstawie zbiorów danych,
 4. optymalizacja parametrów i architektury sieci neuronowych przez algorytm ewolucyjny na podstawie parametrów walidacyjnych sieci,
 5. wybór najlepszego modelu powstałego w toku działania algorytmu ewolucyjnego oraz walidacja modelu na podstawie niezależnych danych.

Dane wejściowe dla algorytmów będą zawierały wzory strukturalne cząsteczek oraz odpowiadającą im zmierzoną wartość danej właściwości. Wybrane zostaną bazy obejmujące właściwości fizykochemiczne, dane dotyczące przenikalności przez błony biologiczne uzyskane w badaniach z modelem PAMPA (ang. parallel Artificial Membrane Permeation Assay) aktywności inhibitorów substancji P, dane dotyczące toksyczności uzyskane w testach Amesa i w testach na drożdżach (wyniki własne i dane literaturowe). W efekcie zaplanowanych działań powstaną modele pozwalające na przewidywanie właściwości substancji, o niezbadanych dotąd właściwościach.

Prace powstałe w wyniku realizacji projektu prezentowane będą na międzynarodowych konferencjach naukowych oraz towarzyszących im konkursom z dziedzin chemii farmaceutycznej, toksykologii, chemii informatycznej oraz uczenia maszynowego, afiliowanych przez uznane towarzystwa naukowe. Dobór różnorodnej tematyki konferencji był dokonany w odniesieniu do interdyscyplinarności projektu. Daje ona możliwość zaprezentowania i dyskusji wyników wszystkich aspektów prac badawczych oraz „walki” o nagrody wśród młodych naukowców prowadzących badania o tematyce zarówno informatycznej jak i farmaceutycznej. Należy zwrócić uwagę, iż interdyscyplinarność założonych do prowadzenia badań jest odpowiedzią na aktualną tendencję do poszukiwania rozwiązań na styku dziedzin, wzajemnie się wspierających. A „dwudziedzinowość” osoby głównego wykonawcy (absolwent informatyki, student farmacji) poparta już znacznym doświadczeniem badawczym o charakterze interdyscyplinarnym, stanowi gwarancję realizacji badań na najwyższym poziomie doskonałości naukowej, co przełoży się z pewnością na osiągnięcie sukcesów w zaplanowanych konkursach. Innowacyjność zastosowania algorytmów uczenia maszynowego oraz metodyki tworzenia modeli QSAR i QSPR w odniesieniu do definiowania relacji istotnych w badaniach z zakresu nauk farmaceutycznych będzie także ważna z punktu widzenia efektywności i bezpieczeństwa terapeutycznego badanych APIs, co dodatkowo stanowi przewagę projektu względem badań o charakterze tylko poznawczym.

Czas realizacji: 01.03.2016 - 15.02.2017
Dofinansowanie: 160 000.00

Opiekun projektu: Dr hab. n. farm. Judyta Cielecka-Piontek

"Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wykorzystać Szanse, Sprostać Wyzwaniom"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

» Więcej informacji o projekcie
"Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

» Więcej informacji o projekcie
"Homing Plus - Csp4 as Biomarker of Cancer Stem Cells and Target for Immunotherapy of Human Head and Neck Squamous Cell Carcinoma"
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 
"Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych"
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Projekt realizuje konsorcjum naukowe, pod przewodnictwem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w którym Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego jest partnerem. Dobór wykonawców projektu został przeprowadzony w taki sposób, aby uzyskać możliwie dużą komplementarność pod względem warsztatu naukowego, doświadczenia badawczego i kompetencji naukowych. Tematyka projektu ma ścisły związek z celami PO IG, w priorytecie I "Badania i rozwój nowoczesnych technologii", działanie 1.1. "Wsparcie badań naukowych dla gospodarki opartej na wiedzy" i podziałanie 1.1.2. "Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych". Tematyka ta została także wymieniona w Krajowym Programie Badań i Rozwoju: "Innowacyjne produkty żywnościowe o wysokiej wartości odżywczej i prozdrowotnej".

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii produkcji linii produktów spożywczych ograniczających zachorowalność na choroby cywilizacyjne, w tym na choroby sercowo-naczyniowe, otyłość, cukrzycę i anemię. Wzbogaci to ofertę rynkową i eksportową polskiego przemysłu spożywczego i zwiększy jego międzynarodową konkurencyjność. 

Głównym celem realizacji projektu będzie zmniejszenie zachorowalności na choroby cywilizacyjne i tym samym znacznie obniżenie obciążeń finansowych państwa związane z ochroną zdrowia, poprawa jakości życia społeczeństwa poprzez eliminację zachorowalności. 

Wnioskodawca i podmioty współpracujące:
• Partnerem nr 1 i wnioskodawcą jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, reprezentowanym przez Rektora prof. dr hab. Grzegorza Skrzypczaka
• Partnerem nr 2 - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, reprezentowany przez Rektora prof. dr hab. Jacka Wysockiego
• Partnerem nr 3 - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, reprezentowany przez Rektora prof. dr hab. Mariana Gorynię
• Partnerem nr 4 - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, reprezentowany przez Rektora prof. dr hab. Romana Kołacza
• Partnerem nr 5 - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, reprezentowany przez Rektora prof. dr hab. Mariana WesołowskiegoPartnerem nr 6 - Instytut • Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, reprezentowany przez Dyrektora prof. dr hab. Grzegorza Spychalskiego.

Całkowita wartość realizacji Projektu wynosi 40 100 650,20 PLN
Wartość dofinansowania dla części projektu realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu: 1 558 547,00 PLN
Planowany okres realizacji projektu do czerwca 2013 r.

Centrum Archiwizacji Obrazów Morfologicznych i Cyfrowej Bazy Danych Obrazów Mikroskopowych

» Więcej informacji o projekcie

"Poprawa jakości kształcenia poprzez wyposażenie biblioteki oraz modernizację i wyposażenie sal dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu"
UDA-RPWP.05.01.00-30-009/09

Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności

CEL PROJEKTU: 

Celem operacyjnym projektu była modernizacja i poszerzenie bazy lokalowej uczelni, a także wyposażenie Biblioteki Głównej Uczelni, które umożliwi przeniesienie jej zasobów z dotychczasowych lokalizacji do nowoczesnych pomieszczeń Centrum Naukowej Informacji Medycznej. Realizacja tych działań umożliwiła osiągnięcie celów szczegółowych zakładanych w projekcie, które dotyczą zwiększenia ilości studentów edukowanych w uczelni na dotychczasowych i nowo otwartych kierunkach studiów i specjalnościach. W wyniku realizacji działań uczelnia zakłada także poprawę jakości kształcenia i warunków socjalnych studentów oraz kadry akademickiej. Jako cel strategiczny uczelnia stawia poprawę pozycji konkurencyjnej jednostki, a tym samym umocnienie jej pozycji jako silnego ośrodka akademickiego. W ten sposób uczelnia przyczyniła się do celów wskazanych dla działania 5.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, który zakłada zwiększenie dostępności i poprawę jakości kształcenia na poziomie wyższym, wzmocnienie pozycji szkół wyższych i przygotowanie ich do odegrania kluczowej roli w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki regionalnej.
W ramach przedsięwzięcia zostało zmodernizowanych 10 najstarszych i najznamienitszych sal wykładowych Uczelni, które jednocześnie są najbardziej obłożone wykładami:

1. W Budynku Collegium Anatomicum przy ul. Święcickiego 6:
i. Sala „Czarna”
ii. Sala im. Hoyera
iii. Sala Nenckiego
iv. Sala im. Horoszkiewicza
2. W Budynku Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego przy ul. Przybyszewskiego 49:
i. Sala Rydygiera
ii. Sala im. Zeylandów
3. W Budynku Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera przy ul. Szpitalna 27/33:
i. Sala Psychiatrii nr 4
ii. Sala im. Chrościejowskich
4. W Budynku Szpitala Ginekologiczno - Położniczego przy ul. Polna 33:
i. Sala im. H. Święcickiego
5. W Budynku Szpitala Przemienienia Pańskiego przy ul. Długa 
i. Sala im. W. Jezierskiego

W ramach projektu dokonano również:
• Wyposażenia biblioteki 
• Przebudowy pomieszczeń po byłej kuchni przy ul. Marcelińskiej 27 na potrzeby Studium Języków Obcych
• zmodernizowano pomieszczenia w Collegium Stomatologicum i zakupiono wyposażenie (m.in. manekiny – kompletny symulator pacjenta). Całość stworzło nowoczesne Dydaktyczne Centrum Symulacji Medycznej.

Całkowita wartość realizacji: 32 000 821,27 PLN
Wartość dofinansowania: 25 249 371,68 PLN
Termin realizacji: 20.10.2009 do 10.01.2011 r.
"Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów, lekarzy medycyny pracy"
Projekt Systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgłoszony przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie "Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów, lekarzy medycyny pracy". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wsparcie części teoretycznej kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach kardiologii, medycyny pracy i onkologii co jak się zakłada, przełoży się na wzrost liczby specjalistów, a tym samym na zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych i poprawy stanu zdrowia osób pracujących.

Kursy zrealizowane przez Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu:

Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy
Umowa nr ZP-1006/28,36,43,50,57,64,71,79/12/UE
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
31.12.2012r do 31.12.2013r
Wartość projektu : 76 350,00 PLN  
W trakcie trwania projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego przeprowadzono następujące kursy:
• "Postępy w diagnostyce i leczeniu wrodzonych wad serca"
• "Postępy w diagnostyce i leczeniu nabytych zastawkowych wad serca"
• "Diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca"
• "Diagnostyka i leczenie stabilnej choroby niedokrwiennej serca"
• "Diagnostyka i leczenie niewydolności serca"
• "Onkologia w kardiologii"
• "Nadciśnienie tętnicze"

"Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy’’
Umowa nr ZP-1021/17,30,34,38,42/11/UE
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
01.02.2012r do 31.12.2012 r.
Wartość projektu : 104 300,00 PLN  
W trakcie trwania projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego przeprowadzono następujące kursy:
• "Postępy w diagnostyce i leczeniu wrodzonych wad serca"
• "Postępy w diagnostyce i leczeniu nabytych zastawkowych wad serca"
• "Onkologia w kardiologii"
• "Nadciśnienie tętnicze"

"Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy"
Umowa nr ZP-940/7,8,11,14,15,16/13/UE
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
06.10.2013 do 31.12.2013 r.
Wartość projektu: 64 200,00 PLN
W trakcie trwania projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego przeprowadzono następujące kursy:
• "Postępy w diagnostyce i leczeniu wrodzonych wad serca"
• "Diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca"
• "Diagnostyka i leczenie stabilnej choroby niedokrwiennej serca"
• "Ostre zespoły wieńcowe"
• "Diagnostyka i leczenie niewydolności serca"

"Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy"
Umowa nr ZP-1006/216,217/12/UE”
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Umowa realizowana od 21.02.2013 r. do 31.12.2013 r. 
Wartość projektu: 60 000,00 PLN
W trakcie trwania projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego przeprowadzono następujące kursy:
• "Zdrowie Publiczne"
• "Zdrowie Publiczne"

"Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy"
Umowa nr ZP-280/12,13/13/UE”
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Umowa realizowana od 21.02.2013 do 31.12.2013 r. 
Wartość projektu: 9 500,00 PLN  
W trakcie trwania projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego przeprowadzono następujące kursy:
• "Kurs doskonalący dla kierowników specjalizacji z ginekologii onkologicznej"
• "Kurs doskonalący dla kierowników specjalizacji z ginekologii onkologicznej"
"Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce"
Projekt systemowy "Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce" realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

"Gerontologia i opieka nad osobami starszymi"
Umowa nr 197/2012 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
Umowa realizowana od dnia 31.10.2012r.do 30.09.2013 r. 
Wartość projektu: 71 096,00 PLN.

"Arteterapia"
Umowa nr 196/2012
 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
Umowa realizowana od dnia 15.10.2012 r. do 30.09.2013 r. 
Wartość projektu: 89 500,00 PLN.
Sektorowy Program Operacyjny -

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uczestniczy w realizacji projektów z zakresu Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006".

Są to projekty:

1.4.3
Inwestycja aparaturowa do diagnostyki przedimplantacyjnej i prenatalnej

Sprawozdanie z realizacji projektu:

- Klinika Rozrodczości
- Klinika Perinatologii i Ginekologii

1.4.2 Inwestycja aparaturowa w laboratoriach Akademii Medycznej w Poznaniu

Projekt „Inwestycja aparaturowa w laboratoriach Akademii Medycznej w Poznaniu przy Święcickiego”. Celem nadrzędnym realizacji projektu jest stworzenie nowoczesnej bazy badawczo-naukowej, służącej koncentracji potencjału naukowego. W realizacji tego projektu uczestniczą :
- Katedra i Zakład Bakteriologii Farmaceutycznej, posiadająca jako jedyna katedra mikrobiologiczna uprawnienia Głównego Inspektora Farmaceutycznego dla badań czystości mikrobiologicznej leków jak i środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych wg norm CEN-UN. Więcej informacji
- Katedra i Zakład Farmakognozji, która zajmuje się przeprowadzaniem analiz surowców i preparatów roślinnych nowoczesnymi metodami obowiązującymi w Farmakopeach: Polskiej, Niemieckiej i Europejskiej. Więcej informacji 
- Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej, która wykonuje screening i ocenę nowych środków leczniczych i profilaktycznych i ocenę toksyczności i mutagenności, będących warunkiem wprowadzenia na rynek wszelkich związków syntetycznych jak i naturalnych. Więcej informacji

1.4.3 Rozbudowa zaplecza badawczo-rozwojowego dla potrzeb Wielkopolskiego Centrum Biotechnologii Medycznej

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego -
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uczestniczy w realizacji projektów z zakresu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:

- projekt nr Z/2.3/1/1.3.1/351/04/U/128/05 pt. Budowa i wyposażenie sal kongresowo-dydaktycznych Centrum Naukowej Informacji Medycznej w Poznaniu
- projekt nr Z/2.3/1/1.3.2/350/04/U/127/05 pt. Przebudowa budynku i zakup wyposażenia dla SPSK nr 1 Akademii Medycznej w Poznaniu