Prowadzone projekty

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

Projekt pt. "Wielkopolskie Centrum Medycyny Cyfrowej" nr ABM/2023/2 (Numer umowy: 2023/ABM/02/00007-00)

» Więcej informacji na temat projektu

 

Projekt pt. Wieloośrodkowe, czteroramienne, randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą, oceniające równoważność dawek bewacyzumabu w terapii w I linii leczenia raka jajnika” (Numer umowy: 2023/ABM/01/00015-00)

» Więcej informacji na temat projektu
 
 

Projekt: „Comparison of ustekinumab, infliximab and COMBinatiOn therapy in moderately-to-severely active Ulcerative Colitis – the head to head COMBO-UC trial” (Numer umowy: 2022/ABM/03/00013)

» Więcej informacji na temat projektu

 

Projekt: „Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie oceniające wpływ allopurynolu na ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z wysokim i bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, z uwzględnieniem obecności zespołu Long-COVID” ALL-VASCOR nr 2022/ABM/01/00027

» Więcej informacji na temat projektu

 

Projekt: „LEIA-HF: Levosimendan In Ambulatory Heart Failure Patients” (Numer umowy: 2019/ABM/01/00017-00)

» Więcej informacji na temat projektu

 
 
TANGO
TANGO to konkurs ogłaszany przez Narodowe Centrum Nauki wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) którego celem jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych uzyskanych w projektach bazowych szczególnie:
 
  • określenie planu rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych,
  • wzrost zaangażowania przedsiębiorców w rozwój technologii bazujących na wynikach badań podstawowych

Projekty w całości są finansowane przez NCBR.

» Więcej informacji na temat projektu
PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to największy w Unii Europejskiej program na rzecz rozwoju badań i tworzenia innowacji. Dzięki niemu dofinansowanie m.in. na  wspólne prowadzenie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych uzyskują naukowcy i przedsiębiorcy, a wyniki prac B+R znajdują praktyczne zastosowanie w gospodarce. „Od pomysłu do przemysłu” - to główne założenie tego programu. Oznacza ono wsparcie powstawania innowacji: od tworzenia koncepcji nowatorskich produktów, usług lub technologii, przez przygotowanie prototypów/linii pilotażowych aż po ich komercjalizację.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest instytucją pośredniczącą w przekazywaniu funduszy w ramach POIR w Perspektywie Finansowej na lata 2014-2020.

» Więcej informacji na temat projektu
POLONEZ
In a combined action of the National Science Centre Poland and the EU’s Horizon 2020 program under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement.
INNOMED
Program sektorowy realizowany w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie medycyny innowacyjnej. Budżet programu wynosi 300 mln PLN, z czego udział przedsiębiorstw w budżecie wynosi 35% natomiast pozostała część finansowana jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
PROGRAM BADAŃ STOSOWANYCH

Program finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest horyzontalnym programem wsparcia sektora nauki i sektora przedsiębiorstw w zakresie badań stosowanych z różnych dziedzin nauki oraz branż przemysłu.

» Więcej informacji na temat projektu

LIDER

Program finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju służący stymulowaniu współpracy naukowców z przedsiębiorcami, poprzez realizację badań o potencjale wdrożeniowym i komercjalizacyjnym. Dodatkowo zachęca do mobilności międzysektorowej, międzyuczelnianej oraz pomiędzy jednostkami naukowymi.

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRACY W KOPALNIACH

Program finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ma na celu  opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych.

INNOWACJE SPOŁECZNE

Program finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest programem wsparcia sektora nauki, otoczenia gospodarczego oraz sektora organizacji pozarządowych w zakresie podejmowania i realizacji innowacyjnych działań i inicjatyw społecznych, bazujących na osiągnięciach nauki i techniki.

STRATEGMED

Program finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest strategicznym programem badań naukowych i prac rozwojowych, leczenia chorób cywilizacyjnych i profilaktyki.

NARODOWE CENTRUM NAUKI
MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI
TRANSDYSCYPLINARNE PROJEKTY BADAWCZEplik